Obchodné podmienky


Úvodné ustanovenia

     Vami zadaná objednávka sa považuje za záväznú.  Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty. Zákazník – kupujúci bude o tomto fakte vopred informovaný.


Osobné údaje
    
     Vaše údaje, ktoré nám udávate pri nákupe sú plne uchovávané a nebudú poskytnuté tretím stranám. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním Vašej objednávky v našej firme.
     Ak si nebudete želať, aby sme v našej databáze uchovávali Vaše osobné údaje, na písomnú žiadosť žiadateľa ich vymažeme a nebudeme žiadnym spôsobom s nimi pracovať. O vymazaní e-mailovej adresy bude Kupujúci informovaný.
     Klient internetového obchodu www.modamilano.sk súhlasí so zhromažďovaním a využívaním informácií o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2010 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
     Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.


Ceny tovarov

     Kupujúci sa riadi cenami, ktoré sú konečné, vrátane DPH. Žiadne skryté náklady nepripočítavame. Kupujúci má objednaný tovar za cenu, ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo na zmenu cien.


Stav objedávky


     Kupujúci, ktorý si objedná tovar z nášho e-shopu bude elektronicky informovaný o potvrdení jeho objednávky. Podmienkou tejto objednávky je vyplnenie všetkých údajov predpísaných  vo formulári.
     Ak kupujúci zistí chybu vo svojom objednávkovom formulári, môže chybu opraviť písomnou formou (teda emailom), ktorý zašle na našu emailovú adresu.

Zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky, o ktorej bude kupujúci vyrozumený výlučne emailom, prípadne telefonicky. Zmluvné podmienky sú uvedené v slovenskom jazyku a zaslané na Vami uvedenú adresu, ktorú zverejníte v objednávkovom formulári. 

Spôsob dopravy

Balík (tovar) zasielame nasledovne:

1.    Slovenskou poštou - dobierka = poštovné a balné je 5,50€, pri nákupe nad 100€ zdarma
2.    Slovenskou poštou - platba prevodom = poštovné a balné je 3,50€, pri nákupe nad 100€  zdarma
3.    Kuriérom = poštovné a balné hradí kupujúci a poplatok činí 3,99€, pri nákupe nad 100€ zdarma


     Doba dodania balíka pri zaslaní Slovenskou poštou je 1 až 3 dni, kuriérom UPS do 48 hodín. Kuriérom Vám bude balík doručený do Vašich rúk kdekoľvek, či už domov, alebo do zamestnania. Priamo v deň dodania tovaru, rovnako ako deň predtým, Vám príde SMS s informáciou o doručení tovaru. Kuriér sa s Vami pokúsi telefonicky spojiť tri krát, pričom je možné dohodnúť si s ním miesto doručenia.

      Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby informujeme kupujúceho.
      Tovar je dodávaný v kvalitných kartónových alebo plastových obaloch, aby neprišlo k poškodeniu. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovarov a nie sú všetky na sklade, objednávku vybavujeme po častiach, pričom okamžite posielame tovar, ktorý je na sklade a ostatný doobjednávame a zasielame neskôr. V takomto prípade je Kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený mailom, prípadne telefonicky. Súčasťou zásielky je aj daňový doklad.
  
     Ak Vaša zásielka náhodou nebude doručená prosím Vás kontaktujte nás.


Platobné podmienky

     Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, pri prevzatí tovaru na pošte.

     Naši klienti najčastejšie využívajú nasledovné spôsoby platby:

•    Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru doručovateľovi alebo na pošte.
•    Bankový prevod - po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený voVolksbanke. Po obdržaní platby  zasielame Vami objednaný tovar.

Záruka a reklamácie

     Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Potrebné doklady sú súčasťou každej zásielky.
     Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky 0948 645 266 od 10.30-17.00 hod. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.
Pri reklamácii je nutné predložiť
• kópiu predajného dokladu (faktúry)
• kópiu dokladu o zaplatení
• stručný popis závady
     Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
     V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15-tich dní od uznania reklamácie. Zároveň bude kupujúcemu doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol.
Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 10.30 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. 

Stornovanie objednávky

     Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať emailom na alloramoda@allora.sk.com alebo telefonicky na tel.čísle 0948 645 266 pričom je potrebné uviesť číslo objednávky. Pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, má predávajúci právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní na ním určený účet.


Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

     Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č.108/2000. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000, ktorými sú najmä zmluvy na dodávku zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.
     Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Tovar je nutné vrátiť na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v dokladoch k tovaru ako miesto, z ktorého bol odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť mu čiastku zaplatenú za tovar prevodom na ním určený účet, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú inak.


Záverečné ustanovenia

     Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru (špeciálne obálky, kartónové krabice), za dodanie správneho tovaru. Za neskoršie dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho predávajúci neručí. Taktiež neručí za prípadné poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte.) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

Obchodné podmienky platia od 1. novembra 2012

Zaregistrovaním sa do e-shopu zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a so zasielaním newslettera.

Telefonické objednávky vybavujeme na čísle 0948 645 266

Internetový obchod prevádzkuje:

Allora moda s. r. o., Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra
IČO: 36785431
DIČ: 2022391833
IČ DPH: SK2022391833

Č. z obchodného registra

Vložka č.: 20018/N 

Zodpovedný vedúci: 

www.allora.sk

Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra

OTVORENÉ :
PO-PI:   10:30-18:00
SO:        9:30-13:00